METU KONKURSA

Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā”

NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. RDĪD 2018/73

Rīga, 2018

  

Nolikumā lietotie termini:

Konkurss – metu konkurss Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā”,  kas organizēts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta otrās daļas un Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 107) kārtībai.

Sarunu procedūra – iepirkuma procedūra, kas tiek veikta atbilstoši PIL 8. panta septītās daļas 8. punktā un MK noteikumos Nr. 107 noteiktajai kārtībai. Pēc Konkursa pabeigšanas Pasūtītājs ir tiesīgs rīkot sarunu procedūru, kuras rezultātā paredzēts noslēgt līgumu ar 1 (vienu) no Konkursā godalgotajiem dalībniekiem par Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Konkursa identifikācijas numursRDĪD 2018/73

Pasūtītājs – Rīgas domes Īpašuma departaments.

Žūrijas komisija – komisija, kas izveidota ar Pasūtītāja rīkojumu un kas veic metu piedāvājumu profesionālu izvērtēšanu. Žūrijas komisijas sastāvs norādīts Nolikuma 5.2. punktā.

Atbildīgais sekretārs – Pasūtītāja iecelta persona, kas nodrošina Konkursa norisi un atbild par iesniegto metu un dalībnieku devīžu anonimitātes nodrošināšanu līdz metu vērtēšanas beigām. Atbildīgais sekretārs nav Žūrijas komisijas loceklis.

Tehniskā komisija – eksperti ar padomdevēja tiesībām, kas izskata iesniegto metu atbilstību Nolikuma prasībām un projektēšanas programmai pirms Žūrijas komisijas darba uzsākšanas.

Mets – Konkursa dalībnieku iesniegtie arhitektūras, pilsētbūvniecības un ainaviskās vides labiekārtojuma priekšlikuma materiāli Nolikumā un Projektēšanas programmā noteiktajā apjomā.

Nolikums – šis nolikums un visi tā pielikumi, kuri uzskaitīti Nolikuma 9.9. punktā un veido tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkāda atsauce uz Nolikumu ir uzskatāma par atsauci uz Nolikumu un visiem tā pielikumiem, tai skaitā Projektēšanas programmu un visiem tās pielikumiem.

Ieinteresētais Konkursa dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir ieinteresēta piedalīties Konkursā.

Konkursa dalībnieks – jebkura juridiska vai fiziska persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi Meta piedāvājumu.

Konkursa uzvarētājs – Konkursa dalībnieks, kuru Žūrijas komisija noteikusi par Konkursa godalgotās vietas ieguvēju.

Iepirkuma komisija – komisija, kas izveidota ar Pasūtītāja rīkojumu un ir pilnvarota organizēt sarunu procedūru.

1.         Vispārīgie noteikumi

 • Konkursa mērķis ir iegūt arhitektoniski augstvērtīgu un funkcionāli pārdomātu, Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošu un ekonomiski pamatotu Metu sākumskolas ēkai pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā, kurā iespējams īstenot jaunu, uz kompetencēm balstītu izglītības programmu, radot ergonomisku mācību vidi, veidojot multifunkcionālas telpas ar mobilām grupēšanas/pārdalīšanas iespējām, ar praktisko darbu zonām, piemērotu darbam grupās un mācību aktivitāšu maiņai, tehnoloģijām bagātu vidi.
 • Konkursa novietne un objekts – sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā.
 • Konkursa objekts ir apbūves iecere sākumskolas ēkai pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā. Apbūves iecerei / metam jāietver sākumskolas ēkas arhitektoniskie risinājumi un teritorijas kopējā ģenerālplāna attīstības koncepcija atbilstoši pilsētbūvnieciskajai situācijai. Apbūves ieceri / metu paredzēts tālāk izmantot par pamatu attiecīgā būvprojekta izstrādei.
 • CPV nomenklatūras kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi).
 • Iepirkuma identifikācijas numurs RDĪD 2018/73
 • Pasūtītājs: Rīgas domes Īpašuma departaments. Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050, tālrunis: 67026138, fakss: 67026342, e-pasts: di@riga.lv, banka: Luminor Bank AS, bankas kods: NDEALV2X, konts: LV87NDEA0020300003010
 • Ieinteresētie Konkursa dalībnieki ar Nolikumu var iepazīties: Rīgas pašvaldības mājaslapā: http://www.riga.lv; Rīgas domes Īpašuma departamenta mājaslapā http://www.rdid.lv; Konkursa mājaslapā: http://meturdid.riga.lv/; Latvijas Arhitektu savienības mājaslapā: http://www.architektura.lv/. Konkursa materiāli elektroniskā formā ir pieejami Konkursa mājaslapā http://meturdid.riga.lv/.
 • Pasūtītāja kontaktpersona jautājumiem par Nolikumu un Projektēšanas programmu – Atbildīgā sekretāre Kristīna Bikova, tālr. +371 67105228, e-pasts bikova@riga.lv
 • Katrs Ieinteresētais konkursa dalībnieks Konkursā var iesniegt vienu Meta piedāvājumu.
 • Meta piedāvājuma iesniegšana ir Ieinteresētā Konkursa dalībnieka brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem Pasūtītājs neuzņemas atbildību par Konkursa dalībnieku izdevumiem, kuri saistīti ar Meta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
 • Ieinteresētais Konkursa dalībnieks ir tiesīgs uzdot jautājumus par Metu konkursa nolikumu līdz gada 24. augustam. Ieinteresētais Konkursa dalībnieks jautājumus iesniedz rakstiskā veidā pa e-pastu kristina.bikova@riga.lv vai pa pastu: Rīgas domes Īpašuma departaments, Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050.
 • Atbildes uz jautājumiem, skaidrojumus, papildu informāciju, kā arī jebkuru citu informāciju, kas saistīta ar Nolikumu un Projektēšanas programmu, Pasūtītājs sagatavo un Atbildīgais sekretārs izsūta visām personām, kuras saņēmušas Nolikumu, un vienlaikus publicē mājaslapā http://meturdid.riga.lv/. Atbildes uz laikus iesniegtiem jautājumiem tiks sniegtas 2018. gada 16. jūlijā, 30. jūlijā, 15. augustā un 30. augustā. Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par sekām, kuras radīsies, ja Ieinteresētie Konkursa dalībnieki nebūs iepazinušies un ņēmuši vērā informāciju, kas publicēta saskaņā ar šo Nolikuma punktu.
 • Konkursā iesniegtie meti tiek nodoti Tehniskās komisijas un Žūrijas komisijas vērtējumam, lai nodrošinātu iesniegto projektu vispusīgu salīdzinājumu Konkursa objekta pilsētbūvniecisko, arhitektūras un funkcionālo uzdevumu optimālam risinājumam, ņemot vērā Konkursa objekta novietni, Nolikumu un Projektēšanas programmas nosacījumus.
 • Nolikums un Projektēšanas programma izstrādāta saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

Būvniecības likumu;

Autortiesību likumu;

Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;

Latvijas Arhitektu savienības “Konkursu labas prakses nolikuma vadlīnijām”, kas apstiprinātas LAS valdes sēdē 2017. gada 11. aprīlī;

Rīgas domes 2005. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”.

 • Pasūtītājs sedz izdevumus, kas saistīti ar Konkursa organizāciju, norises nodrošinājumu un godalgu izmaksu.
 • Konkursa dalībnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar Meta piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Neatkarīgi no Konkursa norises un rezultāta Pasūtītājs nav atbildīgs par šiem izdevumiem, nesedz un nekompensē tos.
 • Konkursa priekšlikumam ir jāatbilst Nolikuma prasībām un Projektēšanas programmai ar pielikumiem.

2.         Meta piedāvājumu iesniegšana

 • Meta piedāvājumu, kas noformēts atbilstoši Nolikuma 4.1.-4.3. punkta prasībām, iesniedz vienā eksemplārā Atbildīgajam sekretāram līdz gada 26. septembrim plkst. 15.00 Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, 404. kabinetā. Pēc norādītā termiņa iesniegtie Meta piedāvājumi izskatīšanai netiek pieņemti.
 • Atbildīgais sekretārs reģistrē kontaktpersonas, kas metus iesniedz, un saņemtos metus to iesniegšanas secībā, norādot saņemšanas datumu, laiku un devīzi, kā arī, ja nepieciešams, izsniedz kontaktpersonām apliecinājumu par meta saņemšanu. Atbildīgais sekretārs nodrošina metu glabāšanu.
 • Uz iesniegtajiem vai pa pastu sūtītajiem (saņemšanas laiks līdz 2018. gada septembrim, plkst. 15.00) atsevišķajiem Meta iepakojumiem (Meta piedāvājuma pirmā daļa – Mets un Meta piedāvājuma otrā daļa – Devīzes atšifrējums, pieteikums dalībai Konkursā, kvalifikācijas dokumenti un finanšu piedāvājums), tos neatverot, tiek izdarīta atzīme, kurā norādīts saņemšanas datums, laiks un reģistrācijas kārtas numurs un veikta atzīme, ja iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 4.1.-4.3. punkta prasībām.
 • Konkursa dalībnieks līdz Meta piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā Meta piedāvājumā, papildināt iesniegto Meta piedāvājumu vai atsaukt to. Jebkurš Meta piedāvājums, kuru Konkursa dalībnieks atsauc līdz Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņam vai kuru Pasūtītājs saņems pēc Meta piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks izskatīts un tiks neatvērts atdots vai nosūtīts atpakaļ Ieinteresētajam Konkursa dalībniekam.

3.         Kvalifikācijas prasības

 • Konkursa dalībnieks ir iepazinies ar Nolikumu un izteicis vēlēšanos piedalīties Konkursā, iesniedzot Meta piedāvājumu Nolikumā noteiktajā apjomā un kārtībā.

 

 

3.2.    Prasības Konkursa dalībniekam un Meta piedāvājuma ietvaros iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti:

 

Prasības Iesniedzamie dokumenti
3.2.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.

 

Dalībnieks var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, vai arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas iesniegusi pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši Nolikuma prasībām.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja Konkursa dalībnieks ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikuma oriģinālu paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.

3.2.1.1.

 

 

 

 

 

3.2.1.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1.

Dalībnieka parakstīts apliecinājums par dalību Konkursā (aizpildīts 2. pielikums), kuru paraksta Konkursa dalībnieka pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona.

Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms, aizpildot Nolikuma 2. pielikumā pievienoto pieteikuma veidlapu.

Ja Konkursa dalībnieks ir piegādātāju apvienība – papildus iesniedz piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos vai nodomu protokolu, kas apliecina gatavību sadarboties līguma izpildē, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības;

 

Dokuments, kas apliecina personas, kura dalībnieka – juridiskas personas vārdā paraksta piedāvājuma dokumentus, pārstāvības tiesības (piemēram, aktuāla Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa, kurā ir uzrādītas dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjoms) – oriģināls vai dalībnieka apliecināta kopija. Ja pieteikumu parakstījusi dalībnieka pārstāvja ar pārstāvības tiesībām pilnvarota persona, tad pieteikumam jāpievieno arī atbilstoša pilnvara (oriģināls vai dalībnieka apliecināta kopija).

3.2.3. Konkursa dalībniekam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā Latvijā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

Prasība attiecas uz visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Konkursa dalībnieks plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

3.2.3.1.

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2.

 

Konkursa dalībnieku, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā.

 

Konkursa dalībnieki, kas reģistrēti ārvalstīs – iesniedz komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgas iestādes izdotu dokumentu, kas ir atbilstošs attiecīgās valsts normatīviem aktiem. Ja tādas nav (reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu), tad iesniedz informāciju par Konkursa dalībnieka reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

3.2.4. Konkursa dalībnieks ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālās darbības reģistrācijas iestādē ārvalstīs atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem. Prasība attiecināma arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks projektēšanas darbus. 3.2.4.1.

 

 

 

 

 

 

3.2.4.2.

Konkursa dalībnieku, kuri reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, reģistrācijas faktu Pasūtītājs pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv);

 

Konkursa dalībnieki, kuri reģistrēti ārvalstīs – iesniedz līdzvērtīgas iestādes izdots dokumentu, kas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem apliecina Konkursa dalībnieka tiesības veikt projektēšanas darbus.

 

3.3.             Prasības attiecībā uz Konkursa dalībnieka profesionālajām spējām un Meta piedāvājuma ietvaros iesniedzamie kvalifikācijas dokumenti

 

Prasības Iesniedzamie dokumenti
3.3.1. Konkursa dalībniekam iepriekšējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz divu publisku ēku (publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai) jaunbūves vai pārbūves būvprojekta (tehniskā projekta) izstrādē kā būvprojekta izstrādātājam un šis būvprojekts ir apstiprināts būvvaldē (attiecīgā kompetentā iestādē ārvalstīs) vai būvatļaujā izdarīta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un šīs ēkas kopējā platība ir vismaz 2500 m2, un ir izstrādātas vismaz šādas būvprojekta daļas (sadaļas): vispārīgā daļa (TI, ĢI) arhitektūras daļa (TS, ĢP, AR, ARD, IE, IN), inženierrisinājumu daļa (BK, AVK, ŪK, EL, UAS, VAS), ekonomikas daļa (IS, BA, T), darbu organizēšanas projekts (DOP). 3.3.1.1.

 

 

 

3.3.1.2.

Izstrādāto būvprojektu saraksts saskaņā ar Nolikuma 3. pielikumu.

 

 

Pakalpojuma saņēmēju pozitīvas atsauksmes par objektiem, ar kuriem Konkursa dalībnieks apliecina savu atbilstību Nolikuma 3.3.1. punktā noteiktajām prasībām. Atsauksmes noformētas, norādot pakalpojuma saņēmēja – Pasūtītāja vai tā pārstāvja kontaktinformāciju.

3.3.2. Konkursa dalībnieka rīcībā uz Konkursa piedāvājuma sagatavošanas brīdi ir piesaistīts vismaz viens speciālists ar arhitekta prakses sertifikātu. 3.3.2.1.

 

 

 

 

 

Arhitekta patstāvīgās prakses tiesības apliecinošs dokuments, kuru izsniegusi kompetenta iestāde Latvijas Republikā vai ārvalstīs, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

 

4.         Meta piedāvājuma saturs un noformējums.

 • Lai nodrošinātu Konkursa dalībnieka anonimitāti, Meta piedāvājuma materiālus iesniedz slēgtā veidā, apzīmētus ar devīzi, kas sastāv no četru burtu un četru ciparu kombinācijas, kas nesniedz nekādas norādes par Meta autoru. Devīzes atšifrējumu iesniedz atsevišķā slēgtā iepakojumā kopā ar Konkursa dalībnieka pieteikumu dalībai Konkursā, Kvalifikācijas dokumentiem un Finanšu piedāvājumu. Konkursa dalībnieks visu Meta piedāvājuma materiālu marķēšanā izmanto vienotu devīzi.
 • Meta piedāvājumu iesniedz vienā iepakojumā, uz iepakojuma izvietojot norādi “Meta piedāvājums”, kā arī norādi: “Metu konkurss Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā””, id.Nr. RDĪD 2018/73 un devīzi. Meta piedāvājuma iepakojumā ievieto 2 (divus) atsevišķus slēgtus iepakojumus, kas sastāv no:
  • Pirmās daļas iepakojuma:

Mets atbilstoši Nolikumā un Projektēšanas programmā noteiktajām prasībām. Uz Meta iepakojuma izvieto norādi “Mets”, kā arī norādi: “Metu konkurss Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā””, id.Nr. RDĪD 2018/73  un devīzi;

 • Otrās daļas aploksnes:

Devīzes atšifrējums, norādot devīzi, kas izmantota meta apzīmēšanai, un informāciju par pretendentu, kas iesniedzis attiecīgo Metu (atbilstoši Nolikuma 1. pielikumam);

Konkursa dalībnieka pieteikums dalībai Konkursā (sagatavo atbilstoši Nolikuma 2. pielikumam); konkursa dalībnieka pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu veikšanā apraksta formā atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam).

Uz Otrās daļas iepakojuma izvieto norādi “Devīzes atšifrējums, pieteikums dalībai Konkursā, kvalifikācijas dokumenti un finanšu piedāvājums”, kā arī norādi: “Metu konkurss Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā””, id.Nr. RDĪD 2018/73  un devīzi.

 • Meta piedāvājuma iepakojums ir droši slēgts, uz tā nedrīkst būt nekādi marķējumi, apzīmējumi un logotipi, kas jebkādā veidā varētu identificēt Konkursa dalībnieku.
 • Meta piedāvājumu noformē atbilstoši Nolikuma prasībām, skaidri salasāmi, bez iestarpinājumiem un labojumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem.
 • Visiem iesniegtajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā.
 • Meta risinājumiem, kuri tiek iesniegti Konkursam, jāatbilst šādām prasībām:
  • Piedāvātie Meta risinājumi ir izstrādāti, ņemot vērā Pasūtītāja sniegtos datus šī Konkursa ietvaros, tai skaitā Projektēšanas programmu un tās pielikumus;
  • Piedāvātie Meta risinājumi ir izstrādāti, ievērojot optimālu un ekonomisku finanšu līdzekļu lietojumu potenciālā projekta realizācijā;
  • Piedāvātie Meta risinājumi ir estētiski un iekļaujas esošajā pilsētvidē;
  • Meta piedāvājums ir izstrādāts atbilstoši piemērojamajiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktiem un normatīviem.
 • Ja Konkursa dalībnieka iesniegtie Meta risinājumi neatbildīs Nolikuma prasībām, Tehniskā komisija var rekomendēt Žūrijas komisijai izslēgt attiecīgo Konkursa dalībnieku no dalības Konkursā.
 • Meta grafiskos materiālus noformē uz A1 (594 mm x 841 mm izmēra) vertikāli orientētām planšetēm uz stingrām, gaišām un izturīgām pamatnēm. Devīzi norāda planšetes augšējā labajā stūrī. Zem devīzes simboliem ieteicams atstāt vietu planšetu izvietojuma shēmai. (Ieteicams izmantot planšetes, kuras nav biezākas par 5 mm.)
 • Meta sastāvā ietilpst:
  • konkursa projekta teritorijas ģenerālplāns M 1:500 ar:
  • plānoto apbūvi,
  • teritorijas labiekārtojuma un apzaļumošanas koncepciju,
  • tehniski ekonomiskajiem rādītājiem,
  • raksturīgo stāvu plānojumu shēmas M 1:200 ar telpu nosaukumiem, būvasīm un izmēriem starp tām, konceptuālo apdares materiālu lietojumu/ailu aizpildījuma atšifrējumu,
  • Konkursa objekta raksturīgie griezumi M 1:200 ar augstuma atzīmēm, būvasīm un izmēriem starp tām;
  • nākotnes vīzijas vizualizācijas un/vai fotomontāžas, kas raksturo piedāvātās idejas sintēzi esošajā pilsētvides kontekstā, vadoties no galvenajām skatu perspektīvām.
  • Skaidrojošais apraksts ar piedāvājuma pilsētbūvniecisko aprakstu, īpaši akcentējot būvapjomu analīzi no raksturīgajām skatu perspektīvām, esošās situācijas analīzi un piedāvātās konceptuālās, funkcionālās un arhitektoniskās idejas aprakstu, norādot Pasūtītāja un Rīgas pilsētas ieguvumu.
  • Prognozēto būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un orientējošo būvdarbu izmaksu forma (atbilstoši Nolikuma 4. pielikumam).
  • 2 (divi) elektronisko datu nesēja eksemplāri, kas ietver:
  • visu A1 planšetu attēlus ar 300 dpi izšķirtspēju A1 formātā;
  • visu A1 formāta planšetu samazinātos attēlus .pdf failā ar 300 dpi izšķirtspēju A3 formātā;
  • visu A1 formāta planšetu attēlus .pdf failā ar 72 dpi izšķirtspēju publicēšanai internetā (1024 pikseļi);
  • dokumentu sējumu un visus grafiskos materiālus, kas nepieciešami projekta idejas ilustrācijai, .pdf failā ar 300 dpi izšķirtspēju A3 formātā. Katram dokumentam jābūt sagatavotam divos veidos – .pdf failā un .jpg failā un jābūt apzīmētam ar aprakstošu nosaukumu.
  • Meta piedāvātajiem risinājumiem ir jābūt izstrādātiem atbilstoši Projektēšanas programmai, Nolikumam un tā pielikumiem līdz tādai detalizācijas pakāpei, lai Žūrijas komisijai rastos pilnīgs priekšstats par tiem.

5.         Žūrijas komisija un godalgas

 • Konkursam iesniegto Metu piedāvājumu vērtēšanu veic saskaņā ar Pasūtītāja rīkojumu “Par metu konkursa Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā, žūrijas komisijas izveidošanu”” izveidota Žūrijas komisija šādā sastāvā:
1. Žūrijas komisijas priekšsēdētājs Latvijas Arhitektu Savienības pārstāvis Jānis Dripe,

arhitekts, LAS biedrs

2. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja vietniece Pasūtītāja pārstāve Anna Vasiļjeva,

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas projektu vadītāja-arhitekte

3. Žūrijas komisijas loceklis Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Agrita Maderniece,

arhitekte

4. Žūrijas komisijas loceklis Latvijas Arhitektu Savienības pārstāvis Daiga Dzedone,

arhitekte

5. Žūrijas komisijas loceklis Latvijas Arhitektu Savienības pārstāvis Miķelis Putrāms,

arhitekts, LAS biedrs

6. Žūrijas komisijas loceklis Ivars Balamovskis,

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora vietnieks – Izglītības departamenta pārvaldes priekšnieks

7. Žūrijas komisijas loceklis Pasūtītāja pārstāve Arta Goldberga,

Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldes Arhitektu nodaļas vadītāja

8. Žūrijas komisijas loceklis Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārstāvis Nauris Piļāns,

arhitekts

 

 • Godalgoto vietu ieguvēji var tikt uzaicināti piedalīties sarunu procedūrā par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam “Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā”.
 • Kopējais Konkursa godalgu fonds: 20000 EUR (divdesmit tūkstoši euro):

Pirmās vietas godalga – 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro);

Otrās vietas godalga –5000 EUR (pieci tūkstoši euro);

Trešās vietas godalga –2000 EUR (divi tūkstoši euro);

Divas veicināšanas balvas (godalgas) – katra 1500 EUR (viens tūkstotis pieci simti euro).

 • Ja Žūrijas komisija nevienu Metu neatzīst par īstenojamu, tā pirmo vietu nepiešķir un var nepiešķirt arī citas godalgas.
 • Žūrijas komisija ir tiesīga mainīt norādīto godalgu sadalījumu, saglabājot kopējo balvu fondu.
 • Žūrijas komisija ir tiesīga nedalīt godalgas minētajā apmērā, ja vietas netiek attiecīgi dalītas, bet labākajiem darbiem (kas Nolikuma izpratnē arī tiks uzskatīti par godalgotajiem darbiem) sadalīt kopējo godalgu fondu attiecīgi vienādās daļās, vai citādi pēc Žūrijas komisijas ieskatiem. Par godalgu fonda sadalījuma izmaiņām Žūrijas komisija sniedz pamatojumu, kas izriet no Konkursam iesniegto darbu specifikas.
 • Žūrijas komisija ir tiesīga sniegt ieteikumus Pasūtītājam par godalgoto metu tālāku izmantošanu.
 • Žūrijas komisijai ir tiesības noraidīt jebkuru vai visus Konkursam iesniegtos Metu piedāvājumus, ja tie neatbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.

6.         Metu piedāvājumu vērtēšana

 • Pēc Metu piedāvājuma iesniegšanas beigām Atbildīgais sekretārs organizē Tehniskās komisijas un Žūrijas komisijas darbu.
 • Vispirms iesniegtos metus izskata Tehniskā komisija, kurā ietilpst pieaicinātie neatkarīgie eksperti. Pieaicinātie eksperti sagatavo atzinumu par iesniegto metu atbilstību Nolikumā un Projektēšanas programmā noteiktajām tehniskajām prasībām, kuru iesniedz Žūrijas komisijai. Šim atzinumam ir saistošs, analītisks un informatīvs raksturs, tas nesniedz metu vērtējumu no arhitektūras vīzijas un pilsētvides aspektiem.
 • Žūrijas komisija vērtē iesniegtos Metus atbilstoši MK noteikumu Nr. 107 trešajai nodaļai, Nolikuma 6.4.1. punktam un 6.5. punktā noteiktajiem Metu vērtēšanas kritērijiem, Metu vērtēšanas laikā nodrošinot Konkursa dalībnieka anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanai par godalgoto vietu sadalījumu. Žūrijas komisija var pieaicināt un ņemt vērā ekspertu ar padomdevēja tiesībām viedokļus. Eksperti un Atbildīgais sekretārs nepiedalās lēmuma pieņemšanās par godalgoto vietu sadalījumu. Žūrijas komisijas lēmums ir galīgs.
  • Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 107 trešo nodaļu:
 • Atbildīgais sekretārs organizē Žūrijas komisijas darbu;
 • Žūrijas komisija vērtē iesniegtos metus atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem un ievēro anonimitāti līdz lēmuma pieņemšanai. Ja Žūrijas komisija konstatē uz meta vai tam pievienotajiem materiāliem marķējumus, kas jebkādā veidā varētu identificēt dalībnieku, tā izslēdz metu no turpmākās vērtēšanas, norādot par to Žūrijas komisijas atzinumā;
 • Žūrijas komisija apkopo Konkursa rezultātus, pieņem lēmumu par labākajiem Metiem, izvirza tos godalgošanai, lemj par godalgoto vietu sadalījumu, kā arī sagatavo ieteikumus metu turpmākajai izmantošanai;
 • Žūrijas komisijas lēmuma pieņemšanas paredzamais termiņš – sešas nedēļas pēc Konkursa darbu iesniegšanas termiņa.
  • Žūrijas komisija sagatavo un nodod Atbildīgajam sekretāram atzinumu, kas satur:
 • Informāciju par vērtētajiem Metiem;
 • Žūrijas komisijas vērtējumu par katru Metu;
 • Katra Žūrijas komisijas locekļa individuālo vērtējumu;
 • Ekspertu ziņojumus, ja tādi ir;
 • Lēmumu par godalgu sadalījumu;
 • Pasūtītājam adresētu ieteikumu par Metu turpmāko izmantošanu.
  • Nolikumam un Projektēšanas programmai atbilstošos Konkursa priekšlikumus Žūrijas komisija vērtē pēc šādiem kritērijiem:

 

Nr. p.k. Metu vērtēšanas kritēriji Maksimālais punktu skaits
1. Arhitektoniskā risinājuma kvalitāte 65
1.1. Būvapjoma arhitektoniskās formu valodas atbilstība ēkas izmantošanas mērķim un tā reprezentativitāte, oriģinalitāte un novatorisms (t.sk., fasādes materiālu izvēle, to estētiskā kvalitāte un krāsu/faktūru/tekstūru risinājums), max – 25 punkti, min – 5 punkti. 25
1.2. Ēkas funkcionālā un telpiskā plānojuma atbilstība Projektēšanas programmā definētajai telpu programmai, max – 25 punkti, min – 2 punkti. 25
1.3. Būvapjomu iekļaušanās pilsētvides mērogā, ēkas iederība valsts nozīmes arhitektūras piemineklī “Mežaparks”, max – 15 punkti, min – 1 punkts. 15
2. Videi draudzīgu, energoefektīvu materiālu lietojums. Konstrukciju siltuma inerce, max – 5 punkti, min – 1 punkts. 5
3. Konkursa objekta teritorijas plānojums 30
3.1. Skolas teritorijas funkcionālais zonējums un labiekārtojums, tā atbilstība Projektēšanas programmā definētajai programmai (max – 20 punkti, min – 5 punkti). 20
3.2. Transporta un gājēju plūsmu organizācija (max – 10 punkti, min –

5 punkti).

10
Maksimālais iegūstamo punktu skaits kopā: 100

 

 • Žūrijas komisijas locekļi katru Metu vērtē individuāli.
 • Pēc Žūrijas komisijas locekļu individuālo vērtējumu apkopošanas, Žūrijas komisija sniedz kopējo vērtējumu par katru Metu.
 • Ja vairākiem metiem tiek piešķirts vienāds punktu skaits, Žūrijas komisija pieņem lēmumu par Konkursa rezultātiem atklātā balsojumā ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram Žūrijas komisijas loceklim ir viena balss. Ja Žūrijas komisijas locekļu lēmums par godalgas sadalījumu ir vienāds, izšķirošais ir Žūrijas komisijas priekšsēdētāja lēmums.
 • Pēc Metu izvērtēšanas pabeigšanas Žūrijas komisija sagatavo atzinumu par Metu vērtēšanas rezultātiem atbilstoši MK 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 212. punktam. Ja kāds Žūrijas komisijas loceklis nepiekrīt Žūrijas komisijas atzinumam, tas tiek fiksēts atzinumā, norādot attiecīgā Žūrijas komisijas locekļa viedokli.

7.         Rezultātu paziņošana un godalgu izmaksa

 • Žūrijas komisija nosaka devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes vietu, datumu un laiku, par ko ne vēlāk kā 5 (piecas) darbdienas pirms sanāksmes Atbildīgais sekretārs elektroniski paziņo visām Konkursa dalībnieku kontaktpersonām, kas tika reģistrētas saskaņā ar Nolikuma 2.2. punkta noteikumiem, kā arī publicē informāciju mājaslapā http://meturdid.riga.lv/
 • Devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksme ir atklāta.
 • Atbildīgais sekretārs nosauc uzvarētāja un godalgoto vietu ieguvēju devīzes, pēc tam atver šo devīžu atšifrējumus, nosauc uzvarētāju un godalgoto vietu ieguvējus.
 • Pēc devīžu atšifrējumu nosaukšanas Pasūtītājs pārbauda uzvarētāja un godalgoto vietu ieguvēju atbilstību 3.2.-3.3. punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
 • Pasūtītājam ir tiesības lūgt Konkursa dalībnieku skaidrot tā atbilstību Nolikuma 3.2.-3.3. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām. Ja kāds no godalgoto vietu ieguvējiem neatbilst Nolikuma 3.2.-3.3. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pasūtītājs noraida neatbilstošo Konkursa dalībnieku, un noraidītajam Konkursa dalībniekam godalga netiek izmaksāta. Pasūtītājs šajā gadījumā par Konkursa uzvarētāju var atzīt citu Konkursa dalībnieku, kura Mets ieguvis nākamo augstāko Žūrijas komisijas novērtējumu un atbilst kvalifikācijas prasībām.
 • Pēc sanāksmes Atbildīgais sekretārs sagatavo metu konkursa ziņojumu, kuram pievieno Nolikuma 6.4.2. punktā minēto Žūrijas komisijas atzinumu, kurš, iespējams, ir koriģēts atbilstoši Nolikuma 7.5. punkta prasībām.

Metu konkursa ziņojumā tiek iekļauta šāda informācija:

 • identifikācijas numurs;
 • projekta apraksts un mērķis;
 • pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti, ja nepieciešams;
 • ziņas par dalībniekiem, kas piedalījās Konkursā;
 • Žūrijas komisijas sastāvs un Žūrijas komisijas atzinums;
 • ziņas par uzvarētāju un godalgu ieguvējiem, kā arī Žūrijas komisijas lēmums par godalgu sadalījumu.
  • Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc devīžu atšifrējumu atvēršanas sanāksmes vienlaikus informē visus Konkursa dalībniekus par pieņemto lēmumu attiecībā uz Konkursa rezultātiem saskaņā ar PIL 37. pantu.
  • Pasūtītājs godalgas izmaksā pēc tam, kad Konkursa rezultāti kļuvuši neapstrīdami PIL noteiktajā kārtībā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc godalgas saņēmēja rēķina saņemšanas. Godalga tiek pārskaitīta uz Konkursa dalībnieka norādīto kredītiestādes kontu.
  • Godalgās iekļauti visi nodokļi, par kuru nomaksu ir atbildīgi godalgu saņēmēji.
  • Konkursa dalībnieki, kuri nav godalgoto vietu ieguvēji, metus ir tiesīgi saņemt mēneša laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas saskaņā ar PIL 37. pantu, Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050, kabinetā. Atbildīgais sekretārs izsniedz iesniegtos metus 3 (trīs) darbdienu laikā pēc konkursa dalībnieka pieprasījuma saņemšanas.

8.         Sarunu procedūras vispārīgie nosacījumi un kvalifikācijas prasības kandidātiem

 • Pēc Konkursa uzvarētāju paziņošanas, Iepirkuma komisija šajā sadaļā noteiktajā uzaicina Konkursa uzvarētāju un/vai godalgoto vietu ieguvējus uz sarunu procedūru atbilstoši PIL 8. panta septītās daļas 8. punktam par publiska pakalpojuma līguma slēgšanu par Konkursa objekta Sākumskolas ēka pie Kokneses prospekta un Sudrabu Edžus ielas krustojuma Mežaparkā, Rīgā” būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.
 • Vispirms piedalīties sarunu procedūrā tiks aicināts Konkursa uzvarētājs. Ja sarunās ar Konkursa uzvarētāju Pasūtītājam neizdosies vienoties par līguma nosacījumiem, uz sarunām var tikt aicināts nākamās augstākās godalgotās vietas ieguvējs.
 • Iepirkumu komisija nosūta Konkursa uzvarētājam un/vai godalgoto vietu ieguvējiem uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu sarunu procedūrā (turpmāk – Uzaicinājums). Uzaicinājumam pievieno sarunu procedūras nolikumu, iepirkuma līguma projektu. Uzaicinājumā norāda piedāvājumu iesniegšanas vietu, termiņu un laiku.
 • Pēc Uzaicinājuma saņemšanas uz sarunu procedūru uzaicinātais Konkursa dalībnieks Pasūtītājam iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots atbilstoši sarunu procedūras Uzaicinājumā un sarunu procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
 • Būvprojekta izstrādes termiņš (Būvatļaujas atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi) tiks noteikts pēc Konkursa dalībnieka piedāvātā termiņa. Būvprojekta izstrādei maksimāli atvēlētais laiks 12 kalendāra mēneši no līguma noslēgšanas dienas, neskaitot 60 kalendāra dienas, kuras nepieciešamas būvprojekta ekspertīzei, kuru nodrošina Pasūtītājs.
 • Pasūtītājs var izbeigt sarunu procedūru un/vai neslēgt līgumu par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, ja:
  • Pasūtītājam un uzaicinātajam Konkursa dalībniekam neizdodas vienoties par līguma nosacījumiem;
  • sarunu procedūras uzvarētājs vienpusēji atsakās slēgt līgumu (iespējamais termiņš 10 (desmit) darbdienas no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža noslēgt līgumu);
  • Konkursa uzvarētāju Meta piedāvājumā piedāvātās projektēšanas un autoruzraudzības izmaksas pārsniedz Pasūtītājam pieejamos finanšu līdzekļus un Konkursa uzvarētāji tās nesamazina līdz Pasūtītāja finanšu iespējām atbilstošām izmaksām;
  • uzaicinātajam Konkursa dalībniekam nav pietiekamu resursu projekta izstrādei atbilstoši Pasūtītāja līguma projektā minētajam projektēšanas darbu termiņam un apjomam, vai tas nespēj piesaistīt projekta izpildei nepieciešamo personālu vai apakšuzņēmējus;
  • uzaicinātais Konkursa dalībnieks nespēj izpildīt normatīvajos aktos paredzētās prasības vai neatbilst tajos noteiktajiem kritērijiem;
  • uzaicinātais Konkursa dalībnieks uzaicinājumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis uz sarunām noteiktos dokumentus un neierodas uz sarunām;
  • uzaicinātais Konkursa dalībnieks nenodrošina, ka tā piedāvātais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt profesionālos pakalpojumus Latvijā;
  • citos publisko iepirkumu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 • Konkursa dalībniekiem, kuri tiks uzaicināti uz sarunu procedūru par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību, būs jāizpilda šādas kvalifikācijas un pieredzes prasības, kuras tiks precizētas sarunu procedūras uzaicinājumā:
  • Konkursa dalībnieks var nodrošināt vismaz šādus speciālistus pakalpojuma sniegšanai:
   • būvprojekta vadītāju ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu un pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz viena būvprojekta vadīšanā tādam objektam un tādā apjomā, kā norādīts Nolikuma 3.3.1. punktā;
   • arhitektu ar spēkā esošu arhitekta prakses sertifikātu un pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz viena būvprojekta projektēšanā tādam objektam, kā norādīts Nolikuma 3.3.1. punktā;
   • ēku konstrukciju projektētāju ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu un pieredzi iepriekšējo piecu gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. gadā) vai vēlāk līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vismaz viena būvprojekta būvkonstrukciju daļas izstrādē tādam objektam, kā norādīts Nolikuma 3.3.1. punktā;
   • būvprojekta sadaļu vadītājus ar spēkā esošiem būvprakses sertifikātiem (viens speciālists var nodrošināt vienas vai vairāku Nolikuma 8.8.1.4. – 8.8.1.6. punktā noteikto lomu izpildi):
    • siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektēšanā;
    • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas;
    • elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;
    • elektroietaišu projektēšanā;
   • tāmētāju;
   • ēku energoefektivitātes ekspertu.
  • Līguma slēgšanas gadījumā Konkursa dalībniekam jāspēj nodrošināt profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana projektēšanas un autoruzraudzības līguma izpildei (atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”), kas atbildīs šādām prasībām:
  • Atbildības limits: ne mazāks kā piedāvātā būvprojekta izstrādes cena un pašrisks vienam gadījumam nav mazāks kā 500 EUR;
  • Apdrošināšanas periods – no projektēšanas darbu sākuma līdz būvprojekta akceptam un pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai, kā arī autoruzraudzības laikā;
  • Riska segums: profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par būvspeciālista darbības vai bezdarbības rezultātā radītajiem zaudējumiem, kas nodarīti citiem būvniecības dalībniekiem un trešajām personām sakarā ar kaitējumu to veselībai, dzīvībai un manta, kā arī videi nodarīto kaitējumu;
  • Noilgums prasībām (pagarinātais paziņošanas periods) – 60 kalendāra mēneši pēc polises termiņa beigām;
  • Apdrošinātais ir būvprojekta izstrādātājs (būvkomersants un darba tiesiskajās attiecībās esošie būvspeciālisti);
  • Apdrošināta projektētāja, būvprojekta vadītāja, būvprojekta daļu vadītāja un autoruzrauga atbildība.

9.         Citi noteikumi

 • Īpašuma tiesības uz prēmēto Konkursa priekšlikumu sastāvā esošajiem materiāliem pāriet Pasūtītājam pilnā apmērā bez jebkādām atrunām to saņemšanas brīdī. Autortiesības tiek attiecīgi saglabātas un aizsargātas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Pasūtītājs patur sev tiesības iepazīstināt sabiedrību ar Konkursam iesniegtajiem metiem, publicēt tos un, ja nepieciešams, rīkot izstādi vai sabiedrisko apspriešanu. Izstādi un Konkursa priekšlikumu sabiedrisko apspriešanu rīko pēc Žūrijas komisijas lēmuma paziņošanas.
 • Konkursa dalībnieku autortiesības attiecībā uz publikācijām presē, līdzdalību izstādēs, kā arī uz līdzdalību projekta tālākajā izstrādē tiek ievērotas saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 • Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par jebkurām trešo personu prasībām, kas ir saistītas ar autortiesībām uz projekta priekšlikuma dokumentāciju un/vai tā daļām. Konkursa dalībnieks ir atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem no trešo personu prasībām, kas ir saistītas ar autortiesībām uz projekta priekšlikuma dokumentāciju un/vai projekta priekšlikuma dokumentācijā izmantotajiem autoru darbiem un/vai to daļām. Konkursa dalībnieks maksā Pasūtītājam jebkādu zaudējumu atlīdzību par autortiesību pārkāpumiem, kuri ir radušies Pasūtītājam Konkursa dalībnieka darbības vai bezdarbības dēļ, sakarā ar Pasūtītājam izmantošanai nodoto projekta priekšlikuma dokumentāciju.
 • Konkursa dalībnieks atbild arī par visiem zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam, ja projekta priekšlikuma dokumentācijas un/vai projekta priekšlikuma dokumentācijā izmantotā darba autors atsauc savu darbu, un/vai izmanto savas tiesības uz pretdarbību.
 • Konkursa dalībnieks apņemas patstāvīgi un par saviem finanšu līdzekļiem risināt jebkādus strīdus ar trešajām personām tiesā par Autortiesību likumā noteikto autora personisko tiesību un/vai autora mantisko tiesību piederību un/vai pārkāpumiem, neiesaistot Pasūtītāju nevienā no šādiem strīdiem.
 • Konkursa godalgoto vietu ieguvēji bez atlīdzības nodod Pasūtītājam mantiskās tiesības (izņemot Autortiesību likuma 15. panta pirmās daļas 11. punktā norādītās tiesības) uz godalgoto Metu pilnā apmērā bez jebkādiem noteikumiem ar brīdi, kad Mets tiek iesniegts Pasūtītājam. Autora personiskās tiesības tiek saglabātas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Jautājumi, kuri nav atrunāti šajos noteikumos un līgumā par dalību Konkursā, tiek izšķirti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 • Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
 1. pielikums. Devīzes atšifrējuma forma.
 2. pielikums. Konkursa dalībnieka pieteikuma forma dalībai Konkursā.
 3. pielikums. Konkursa dalībnieka pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu veikšanā apraksta formā.
 4. pielikums. Prognozēto būvprojekta izstrādes, autoruzraudzības un orientējošo būvdarbu izmaksu forma.
 5. pielikums. Konkursa izejmateriālu saraksts (tiek izsniegts saskaņā ar Nolikuma 1.7.punktā noteikto kārtību).
 6. pielikums. Projektēšanas programma un tās pielikumi (tiek izsniegti saskaņā ar Nolikuma 1.7. punktā noteikto kārtību).

Lejuplādēt nolikumu un pielikumus